top of page

A.V.

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: ZBS Personal Training. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van ZBS Personal Training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Zakaria Ben Slimane.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke overeenkomst afgesloten tussen ZBS Personal Training en de klant. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van ZBS Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien ZBS Personal Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.

 

Artikel 3 Intakeprocedure 

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan ZBS Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan ZBS Personal Training door te geven.

 

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal ZBS Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is ZBS Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor ZBS Personal Training als ook de klant. Een trainingssessie met  onze personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 

Op ZBS Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Zakaria Ben Slimane. ZBS Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat ZBS Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door ZBS Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. ZBS Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. ZBS Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. ZBS Personal Training Is niet aansprakelijk wanneer bij ZBS Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. ZBS Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen ZBS Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die ZBS Personal Training aanbiedt. De klant dient ZBS Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7 Ontbinding

ZBS Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Bergen op Zoom. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Zakaria Ben Slimane. ZBS Personal Training is gerechtigd 50% van de pakket prijs te vragen als annuleringskosten.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden 

Bij de overeenkomst van klant en ZBS Personal Training zal ZBS Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is ZBS Personal Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan ZBS Personal Training te voldoen. Indien ZBS Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag ZBS Personal Training een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van ZBS Personal Training en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is  ZBS Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Artikel 9 Ziekmelding 

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan ZBS Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen 

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. ZBS Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

 

Artikel 11 Gezondheid 

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met ZBS Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan ZBS Personal Training.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid 

ZBS Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ZBS Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom 

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ZBS Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ZBS Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ZBS Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van ZBS Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door ZBS Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door ZBS Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14 Geschillen 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot ZBS Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ZBS Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page